Algemene voorwaarden Top Bediening.

Artikel 1 Definities
1.1 De gebruiker van de algemene voorwaarden, aannemer, verkoper, verhuurder;

Opdrachtgever : de wederpartij van Top Bediening, koper, huurder;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Top Bediening en opdrachtgever;
Het werk : het totaal van de tussen Top Bediening  en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Top Bediening  geleverde materialen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Top Bediening: handelsnaam van ingeschreven In de kamer van koophandel onder het nummer: 59450460

1.2 Medewerkers: Iedere natuurlijke persoon welke met tussenkomst van Top Bediening is ingeleend of ter beschikking is gesteld, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve  opdrachtgever. Dit kunnen medewerkers van Top Bediening zijn, of medewerkers in dienst van een uitzendbureau, payroll partner, als zelfstandige werkzaam zijn, of via derde.

1.3 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Top Bediening voorziet van medewerkers, catering, feesten of evenementen.

1.4 Opdracht: het totaal van de tussen Top Bediening en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij de door Top Bediening geleverde, medewerker(s) ten behoeve van die opdrachtgever door tussenkomst van Top Bediening werkzaamheden zal verrichten.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Top Bediening  en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Top Bediening en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van Top Bediening prevaleren;

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing;

2.4 Indien Top Bediening met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang Top Bediening deze niet heeft afgewezen;

3.2 Top Bediening behoudt zich het recht voor om orders c.q. opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren indien de werkzaamheden niet gaan als afspraak de boeking kosten blijven dan ook van kracht;

3.3 Overeenkomsten waarbij Top Bediening partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b) na en voor zover Top Bediening een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst, door opdrachtgever getekend aan Top Bediening is geretourneerd, dan wel;
c) door aanvang van de werkzaamheden;

3.4 Indien opdrachtgever Top Bediening een mondelinge opdracht geeft is er tevens sprake van een overeenkomst en is opdrachtgever hieraan gebonden. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.5 De in de vorige leden genoemde termijnen zijn fataal.
a Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Top Bediening daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Top Bediening anders aangeeft;
b Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
c De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
d Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen;
e Tenzij anders is vermeld, zijn de door Top Bediening  geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, Ionen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeengekomen prijzen afwijken van de offerte van de totstandkoming van de overeenkomst;
f In geval van verhoging van één of meer der kostprijsbepalende factoren zijn wij gerechtigd om, te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren, met dien verstande dat opdrachtgever die in hoedanigheid van consument handelt, steeds bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door ons bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt;

3.6 De betaling van eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom;

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Top Bediening niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.8 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, tekeningen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Top Bediening niet bindend, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

3.9 Zonder toestemming van Top Bediening is het niet toegestaan de door Top Bediening  verstrekte tekeningen, op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten;

3.10 De in het vorige lid genoemden bescheiden blijven eigendom van Top Bediening.

Top Bediening is te allen tijde gerechtigd voormelde bescheiden terug te vorderen;

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Top Bediening zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Top Bediening stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Top Bediening het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.4 Top Bediening aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zorg zal dragen, voor aanvang van de werkzaamheden zijn verleend;

4.5 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.6 Top Bediening is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Top Bediening is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Top Bediening kenbaar behoorde te zijn;

4.7 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Top Bediening  voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;

4.8 Indien door Top Bediening  of door Top Bediening ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.9 De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever;

4.10 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Top Bediening  naar de eis van het werk van Top Bediening zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervinden;

4.11 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de toegang tot de ruimten waar Top Bediening  werkzaamheden verricht onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden;

4.12 Opdrachtgever vrijwaart Top Bediening  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering van goederen en materialen
5.1 Levering van goederen en materialen geschiedt op de locatie waar Top Bediening  de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;

5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Top Bediening deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.3 Opdrachtgever is verplicht de benodigde maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen;

5.4 Top Bediening is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is Top Bediening gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft;

5.5 Top Bediening  behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren.

5.6 Top Bediening  behoudt zich het recht voor goederen diensten en materialen door derden te laten leveren en uitvoeren.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Alle wijzigingen in de opdracht worden wanneer daaruit voor Top Bediening  meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan, op de grondslag van de bij de aanvang gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Top Bediening daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd;

6.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen door opdrachtgever te worden ondertekend en binnen 14 dagen na dagtekening te worden geretourneerd, doch uiterlijk 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden;

6.3 Top Bediening behoudt zich het recht voor om additionele kosten in rekening te brengen voor wijzigingen in de overeenkomst die binnen de termijn van 7 dagen voorafgaande aan de ontvangst door opdrachtgever worden doorgegeven. Deze wijzigingen worden vooraf schriftelijk medegedeeld.

Artikel 7 Ter beschikkingstelling van een medewerker
7.1 In geval van catering of evenementen zal Top Bediening geen medewerkers leveren tenzij schriftelijk vermeld in de opdrachtbevestiging.

7.2 De medewerker zal de opdrachten van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van opdrachtgever uitvoeren;

7.3 De medewerker zal de door opdrachtgever gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Top Bediening  van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op Top Bediening  worden verhaald;

7.5 Aansprakelijkheid van Top Bediening voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Top Bediening toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart opdrachtgever Top Bediening  voor die aansprakelijkheid. Tevens is opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden;

7.6 Top Bediening is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Top Bediening voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Top Bediening  als de werkgever van de werknemer;

7.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Top Bediening.

7.8 De opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel tussen Top Bediening  en de medewerkers overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de opdrachtgever zal Top Bediening  hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

7.9 Indien de opdrachtgever met een hem, door Top Bediening, ter beschikking gestelde medewerkers, of met de medewerkers welke aan hem ter beschikking gesteld zal gaan worden, rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, dan dient hij Top Bediening  daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen zullen vervolgens in overleg treden teneinde de wens van de opdrachtgever te bespreken.

7.10 De opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding met de medewerkers aan indien de medewerkers een detacheringovereenkomst met Top Bediening niet rechtsgeldig heeft beëindigd,

onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever.

7.11 De opdrachtgever weerhoudt zich er te allen tijden van zelf contact op te nemen met een door Top Bediening aangeboden medewerker. Zij het met vragen over beschikbaarheid, vragen die op enige wijze tot een arbeidsrelatie tussen aangeboden medewerker, de opdrachtgever, of enig derde (rechts) persoon of mogelijke medewerker zou kunnen leiden, tenzij schriftelijk duidelijk anders is overeen gekomen.

7.12 Opdrachtgever zal zich onthouden van het direct of indirect (via derden) werven van medewerkers van Top Bediening, met het oogpunt deze in eigen dienstverband aan te nemen, of in dienstverband van derden te stellen. Indien medewerkers van Top Bediening  binnen 12 maanden na uitvoeringsdatum van een opdracht voor opdrachtgever hun dienstverband opzeggen teneinde in arbeidsverhouding te treden met opdrachtgever(s), dan neemt Top Bediening de vrijheid om een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare overstap fee van EUR 40.000 te factureren aan de betreffende opdrachtgever.

7.13 De opdrachtgever die een arbeidsrelatie voor zich wil aangaan met een medewerker die via een uitzendbureau, of andere dienstbetrekking voor Top Bediening  werkt, is aan Top Bediening eveneens een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare ontwikkeling fee van EUR 40.000 verschuldigd

7.14 De opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel tussen Top Bediening en de medewerkers overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de opdrachtgever zal Top Bediening hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

7.15 In de overeenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de medewerkers vermeld en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. De minimale duur van een opdracht is 4 uur. Opdrachtgever dient een accurate eindtijd aan haar personeel uitvragen te koppelen, welke minimaal dient te worden behaald door werknemer. Wanneer de werknemer eerder dan de uitgevraagde eindtijd verzocht wordt de dienst te beëindigen, zal werknemer dit persoonlijk moeten accepteren en hiervoor een door opdrachtgever aangeboden formulier, waarin werknemer formeel afstand doet van haar eerder aangeboden aantal uren, dienen te ondertekenen.

7.16 Ingeleende medewerkers kunnen wanneer dit geen problemen met terugreis of maximale werktijd oplevert gevraagd worden tot één uur na opgegeven eindtijd door te werken, wanneer de operationele situatie hier om vraagt. Langer doorwerken dan dat, kan alleen wanneer een individuele medewerker hier persoonlijk mee akkoord is.

7.17 Indien Top Bediening  of de opdrachtgever de terbeschikkingstelling van medewerker(s) wenst te beëindigen, dan wel uitstellen, dan is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd voor de door Top Bediening gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt minimaal vastgesteld/

– Annulering bij 7 dagen of minder voor aanvang van het project: 100% van de projectprijs, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om, als de werkelijke schade hoger blijkt te zijn, het meerdere te betalen.

7.18 De opdrachtgever dient schriftelijk (c.q. per e-mail ) te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt, mits anders overeengekomen het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Top Bediening

7.19 Indien de opdrachtgever de terbeschikkingstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd van de medewerkers tussentijds wenst te beëindigen, zal de opdrachtgever aan Top Bediening verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete, groot 100% van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken medewerkers, zulks voor de duur van een week of indien de opdracht korter is dan een week voor de resterende tijd. Wanneer middels een plaatsingsovereenkomst de duur van een opdracht is vastgelegd, zal opdrachtgever te allen tijden aan de duur van de overeenkomst worden gehouden.

Artikel 8. Selectie van medewerkers & kwaliteitseisen

8.1.De medewerker wordt door Top Bediening gekozen enerzijds aan de hand van de bij Top Bediening bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare medewerkers en anderzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan

Top Bediening verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.

8.2 Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in het vorige lid, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Top Bediening niet worden gehonoreerd.

8.3 De opdrachtgever heeft het recht om indien een medewerker niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden aan Top Bediening kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever slechts gehouden aan Top Bediening te betalen 4 keer het overeengekomen uurtarief.

8.4 Wanneer een ingeleende medewerker duidelijk niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet kan inlener/opdrachtgever de eerste 1,5 uren van de shift kosteloos afscheid nemen van de medewerker. Daarna zullen alle uren welke door medewerker bij inlener zijn gewerkt en geboekt gefactureerd worden conform overeengekomen tarief.

8.5 Medewerkers ontvangen indien aanwezig de bestaande dresscode en grooming standaarden van opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of dienst. Hieraan zullen de ingeleende medewerkers zich naar redelijkheid en billijkheid conformeren. Indien medewerkers van opdrachtgever of inleners via derden, die binnen de ketenaansprakelijkheid onder vergelijkbare functies en of afdelingen vallen, zich niet conformeren aan de geldende standaarden, dan zullen deze worden beschouwd als “in de praktijk geldende standaarden”. Deze standaarden zullen ook voor de ingeleende krachten vanuit Top Bediening  de norm worden. Een verandering van de “ïn de praktijk geldende grooming standaarden” dient schriftelijk te worden doorgegeven alvorens er op de in theorie geldende norm gehandhaafd kan worden op een manier die ingeleende medewerkers minder arbeidsuren of inkomsten kan opleveren.

8.6 Ingeleende medewerkers die in de vaste/week planning van opdrachtgever worden opgenomen delen indien fooien aanwezig zijn automatisch mee met fooideling van het vaste team van opdrachtgever.

8.7 Medewerkers van Top Bediening beschikken over zwarte schoenen een zwarte pantalon en een wit overhemd. Aanpassingen op deze werkkleding dient door opdrachtgever te worden aangeboden. Tenzij duidelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens Top Bediening.

9.1 De opdrachtgever is verplicht de ruimtes, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van werkzaamheden schade lijdt.

9.2 De opdrachtgever is jegens Top Bediening aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de medewerkers in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in lid a van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers.

9.3 Indien de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Top Bediening gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de in lid 9.1 van dit

artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers.

9.4 De opdrachtgever zal Top Bediening te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Top Bediening is gesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 9.1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Top Bediening de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Top Bediening tegen de opdrachtgever geldend te maken.

9.5 De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld dit artikel.

  1. Bij verschil tussen een bij Top Bediening ingeleverd werkbriefjes of urenbevestiging en het door de opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij Top Bediening ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de opdrachtgever het tegendeel kan aantonen.

  2. Het rechtstreeks betalen dan wel het verstrekken van voorschotten aan medewerkers door de opdrachtgever zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen zijn onrechtmatig t.o.v. Top Bediening en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening.

Artikel 10 Reclames
10.1 Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de werkzaamheden van Top Bediening  behoren onmiddellijk na constatering door opdrachtgever aan Top Bediening  te worden doorgegeven. Voorts dient opdrachtgever binnen 2 dagen na de constatering Top Bediening  eveneens schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek cq. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd;

10.2 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Top Bediening  juist zijn, zal Top Bediening de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Top Bediening  slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde;

10.4 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door Top Bediening aangelegde, uitgevoerde, of geleverde in gebruik heeft genomen, worden de goederen geacht deugdelijk te zijn geleverd en de werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd;

10.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum;

10.6 Na het verstrijken van gemelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
12.1 Top Bediening  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Top Bediening ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
c. er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen;
De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt of indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

12.2 Voorts is Top Bediening  bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Top Bediening op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Top Bediening  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hijzijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.3 Top Bediening  behoudt steeds het recht schadevergoeding en boekingskosten te vorderen.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Top Bediening  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Top Bediening  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

13.3 Top Bediening  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Top Bediening verbintenis had moeten nakomen;

13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van de te leveren goederen veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting van Top Bediening  tot levering voor de duur dezer bijzondere omstandigheid op;

13.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Een gedane aanbetaling zal worden terugbetaald;

13.6 Voor zoveel Top Bediening ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Top Bediening gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Eigendom en eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Top Bediening geleverde non-consumptieve goederen blijven haar eigendom. Indien voormelde goederen op de werklocatie achter blijven moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan Top Bediening  geretourneerd worden.

14.2 Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt moeten door opdrachtgever aan Top Bediening tegen kostprijs worden vergoed.

14.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Top Bediening zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

14.5 Voor het geval dat Top Bediening zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Top Bediening  of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Top Bediening zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is Top Bediening  niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de medewerkers of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:

  1. Het ter beschikkingstellen van medewerkers door Top Bediening aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die medewerkers niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten.

  2. Het eenzijdig opzeggen door, en een doen of nalaten van een medewerker, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de medewerkers.

  3. Eventuele aansprakelijkheid van Top Bediening voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Top Bediening  nimmer aansprakelijk.

  4. Top Bediening is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  5. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

  6. In ieder geval dient de opdrachtgever Top Bediening  te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de medewerkers of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die medewerkers of derden.

15.2 Opdrachtgever wordt ten allen tijde als de eigenaar, huurder van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Top Bediening tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Top Bediening of anderen aan de ruimte en de zich daarin bevindende zaken toegebrachte schade aanvaardt Top Bediening  geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart haar voor alle aanspraken van derden ter zake.

15.3 Ter zake van bedrijfshulpverlening is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor de adequate uitvoering hiervan. Zo nodig treedt Top Bediening  in overleg met gebouwbeheerder.

15.4 Indien de overeenkomst moet worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Top Bediening op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

15.5 Bij plaatsing van decoratieve, inrichtingsmaterialen of noodzakelijke verankeringen van huurmaterialen, welke geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt Top Bediening geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Top Bediening en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door opdrachtgever en/of diens gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan;

15.7 Top Bediening werkt volgens eigen HACCP- en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken.

15.8 Binnen de warenwet worden aan Top Bediening stringente eisen gesteld ten aanzien van het niet

gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 2 uur niet gekoeld aangeboden worden. Indien sprake is van aflevering van producten door Top Bediening zonder aanvullende serviceverlening is zij aansprakelijk tot aan het moment van afleveren. De voedselveiligheid van de on gekoelde producten wordt gedurende een tijd van 2 uur door Top Bediening gegarandeerd.

15.9 Top Bediening kan op verzoek allergeenarme diëten voor u verzorgen. Door de complexiteit van de keuken kan kruisbesmetting met allergenen echter niet voor 100% worden voorkomen en derhalve kan een allergeenvrij dieet niet worden gegarandeerd.

15.10 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is Top Bediening aansprakelijk voor schade aan het werk tijdens het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan Top Bediening  in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

15.11 Top Bediening is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Top Bediening is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Top Bediening kenbaar behoorde te zijn;

15.12 Opdrachtgever vrijwaart Top Bediening  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;

15.13 Indien opdrachtgever als onderdeel van het evenement een risicovolle sport wenst uit te oefenen, dan dient opdrachtgever hiertoe zelf een overeenkomst af te sluiten met een organisatiebureau. Top Bediening wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af;

15.14 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Top Bediening  die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien;

15.15 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Top Bediening  nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Top Bediening  bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Top Bediening  steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

15.16 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Top Bediening  of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 Risico-overgang
16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 Transport 
17.1 Indien en voor zover Top Bediening  het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan Top Bediening  is verstrekt, door Top Bediening bepaald;

.

Artikel 18 Betaling en Incassokosten

19.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur van Top Bediening binnen de tussen partijen afgesproken betalingstermijn wordt voldaan. Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op een door Top Bediening  aangegeven bankrekeningnummer en/of g-rekeningnummer.

19.2 Tariefwijzigingen ten gevolge van wettelijk vastgestelde loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, kunnen met ingang van het tijdstip van die wijzigingen in het uurtarief aan de opdrachtgever doorberekend worden en zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht.

19.3 Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Local Heroes gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en de boeking uren te berekenen, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn.

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 20 Vertalingen van deze voorwaarden
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 21 Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Top Bediening.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.